Wat betekent?

Ik woon louter en wie weet bezit ons reservesleutel, welke ligt hier immers nog op tafel na ons verlof.

, schreef Bredero in 1614 in bestaan blijspel Moortje, misschien was het ook op hem aangaande inzet. Thans is een ‘oude const’, zowel hier als elders in het Vaderland, via zijn voortbrengselen verder op het gebied terecht beroemd, met de vreemdeling verkocht en prijsgegeven, dikwijls wegens fabelachtige geldsommen weliswaar.

Beantwoorden Het is zo jammer ingeval het museum ook niet mag blijven voortbestaan,in ons land mits Nederland.

In de Pepersteeg woonden twee kleerma­kers, ons schoenmaker en een hoedenmaker in ons persoonlijk woonhuis. Een laatste gaf, behalve 3 stookplaatsen, ons fornuis aan. Ook waren er een paar bakkers, welke ieder met een paar ovens en ons fornuis werkten.

Ofwel die steen moest herinneren, dat blindheid, in geestelijke betekenis, de onafscheidelijke gezellin der domheid pleegt te bestaan, kan zijn mogelijk, omdat de voorouders heel wat hielden van symboliek of verbeelding ener zaak via plastische voorstelling.

En ook nu nog, bovenal in de kunstwereld, dit ‘Vieux Delft'’ steeds zeer gezocht blijft en hoofdhaar benaming luide doet klinken. Nader vond men met deze gracht alsnog een ‘solpherpriemmaecker’, het is een zwavelstokmaker.

[Soutendam had dit hier abusievelijk over een hoek over de Breesteeg, maar welke laatste 3 huizen over de Koornmarkt behoorden tot het tiende kwartier, om het makkelijk te maken.]

In het vierkant aangaande De Ham oefende nog een lid der huisgezin Met der Dussen dit brouwersbedrijf uit. Terwijl bestaan thuis 8 haardsteden bevatte, werden, enigszins ingeval in een overige brouwerijen, slechts 2 ketels en even zoveel eesten in de brouwerij met Frans Adriaensz aangaande der Dussen gevonden, ‘voor verclaringhe met bestaan huysfrouwe’.

Lucasgilde. Hetgeen de kunst met het beeldsnijden in hout voorheen vermocht, kan men bij overige aanschouwen in een lijst rond de plattegrond van de stad Delft, welke hangt in een kamer betreffende B&W in het raadhuis [tegenwoordig in een studiezaal met dit gemeentearchief]

[In 1882 nog wel. Een gehele Zuidwal kan zijn ondertussen in een jaren 1960 afgebroken ten behoeve met dit verkeer. Een toenmalige Kethelsteeg kan zijn daarmee de buitenste straat met een binnenstad geworden.]

met der Burch oefenden verder hun nering juiste Antieke Delft uit. De laatste was brouwer ‘Inde Chimbel’ ofwel ‘Ros-bel’ (ons kleine schel ofwel bel zoals er bijvoorbeeld aan een narren- ofwel arrentuig wordt gevonden).

Eindelijk had een toenmalige Secretaris betreffende Hof van Delft, Joachim Jansz. bestaan aardsen tabernakel opgeslagen in ons huis betreffende vier haardsteden met een Omvangrijke Markt. De vergunning om zodra secretaris behalve een gemeente te wonen, schijnt toentertijd, enigszins ingeval meteen, vooral juiste ontbreken over behoorlijke huisvesting op het platteland haar oorsprong en inzet verschuldigd te bestaan geweest. [Dit in 1920 geannexeerde Hof aangaande Delft was in 1882 nog een buurgemeente van Delft.]

Dit werkwoord zou, overeenkomstig Bleyswijck op deze plaats te Delft, zoveel betekenen, indien in ons gezelschap, ‘tussen benefitie met ons glaesie’ de tijd te korten, onmiddellijk bekijk hier een broeders over een Colf vanouds gewoon waren.

‘opten houck vande Theemsbrugge ande westzijde met ’t marcktvelt’. Een ‘teems’ was ons zeef. Een brug ontving haar naam over dit hoekhuis, waar het werktuig in de gevelsteen zat. Zo kwam tevens een Bijbelbrug, eventjes verder, met hoofdhaar naam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *